Bemesting

Foto's van bemesting

Bemesting nieuws

Mesdagfonds: meten = weten

30-06-2019 - Verkort bericht, zie website voor volledige verhaal
Via aanscherping van het mestbeleid zou de belasting van het oppervlaktewater echter met slechts 2 tot 10% kunnen dalen.

De praktijk blijkt dan ook al vijftien jaar weerbarstig: van de maatregelen die door boeren worden genomen, wordt nauwelijks effect gemeten. Wat is daarvan de oorzaak?

Begin 2018 besloten Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds samen op zoek te gaan naar de reden van de stagnerende waterkwaliteit

Fosfor nauwelijks te beïnvloeden
Volgens Gerard Ros, onderzoeker bij het NMI, blijken de concentraties stikstof en fosfor in het water goed te voorspellen op basis van de gebiedskenmerken. De fosforconcentratie in het water blijkt in het grootste deel van het gebied sterk afhankelijk te zijn van de bodemstructuur (klei, zand of veen), het metalengehalte (zoals ijzer) in de bodem, de P-toestand van de bodem en het kalkgehalte. “De boer kan hier via bemesting niet op sturen; hij kan alleen invloed uitoefenen op het verminderen van oppervlakkige afspoeling, de belangrijkste route waarlangs fosfor in het water komt.

Stikstof wel te beïnvloeden met bemesting
De bodemvruchtbaarheid blijkt een belangrijke factor in de uitspoeling van stikstof. Mineralenverliezen kunnen worden voorkomen met goed bodembeheer (verbetering van de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit) en een uitgekiend bouwplan

Farma_boerke

Vloeibare kunstmest verdelen op grasland

27-06-2019 - De Fendt 516, 165 pk, is voorzien van een PBS-bumper met ingebouwde hydraulisch aangedreven compressor voor het bandendrukwisselsysteem. De Duport Liquiliser spaakwielbemester levert interessant werk, heeft een tankinhoud van 6000 liter, een totale werkbreedte van 13,50 meter door de 54 geveerde spaakwielen met onderlinge afstand van 25 cm, bemesting per rij om de 16 cm, welke tevens voor beluchting zorgen. De werkbreedte is in zeven secties deelbaar voor een optimale aansluiting, dosering van 250 tot 1500 ltr/ ha regelbaar, en een uitschuifbare as zodat er een minimale insporing ontstaat.

Nieuwsgrazer

CBVG presenteert bemestingsadvies voor roterend standweiden

20-06-2019 - Omdat roterend standweiden, ofwel Nieuw Nederlands Weiden, aan populariteit wint, ontwikkelde de CBGV een handreiking voor de bemesting van dit weidesysteem. Het moet een panklaar advies zijn voor boeren, die dit systeem op hun melkveebedrijf toepassen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bemesting nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-06-2019 Fosfaat in Achterhoekse bodem daalt 6 procent 1 reactie
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: weidegangvergunning Schouten onwerkbaar 39 reacties
13-06-2019 Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar 0 reacties
12-06-2019 Nutriëntensensoren moeten bemesting landbouwgewassen Drenthe optimaliseren 0 reacties
01-06-2019 LTO en POV: geen vergunning voor weidegang 18 reacties
09-05-2019 N-bemesting afstemmen op constant houden ruweiwitgehalte 0 reacties
07-05-2019 Kringlooplandbouw: de 4 juistheden van bemesting 0 reacties
11-04-2019 "Precisiebemesting steeds beter mogelijk" 0 reacties
28-03-2019 Dierlijke bemesting voor platteland zit vol met giftige stoffen 19 reacties
16-03-2019 Pilot met kunstmestvervanger van start 0 reacties
12-03-2019 Emissiearmer bemesten met sleepvoet 0 reacties
12-03-2019 Emissiearm bemesten met sleepvoet 0 reacties
08-03-2019 Nadat vloeibare mest in een weiland gespoten is, hebben de worm en grutto het nakijken 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
07-02-2019 Kali-advies mais 100 kilo lager 0 reacties