Melkkoeien

Foto's van melkkoeien

Melkkoeien nieuws

Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan

28-11-2016 - Taakstelling voor elke zuivelonderneming

Het fosfaatreductieplan zuivel zal voorzien in een reductie van 6,5 miljoen kilogram fosfaat. Dat komt overeen met de fosfaatproductie van circa 160.000 melkkoeien. Dat aantal wordt verdeeld over de zuivelondernemingen volgens een verdeelsleutel.

Verplichte melkgeldregeling

In deze regeling wordt aan melkveebedrijven een referentievolume toegekend. Het referentievolume wordt gelijk gesteld aan de melkproductie in het kalenderjaar 2015 min 4%, geijkt op het leveringspatroon 2016. Melkveebedrijven die in 2017 op maandbasis meer melk leveren dan het referentievolume worden gekort (malus) op het melkgeld voor de boven het referentievolume geleverde hoeveelheid melk. De hoogte van de korting is minimaal 90% van de 'kale' melkprijs.

De opbrengst van de malus wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus per structureel verminderde GVE, vergeleken met die van begin oktober 2016. Bekeken wordt op welke wijze de bonus reeds gedurende het jaar kan worden uitgekeerd.

Vrijwillige GVE-reductieregeling

Als alternatief kunnen melkveehouders kiezen voor de vrijwillige GVE-reductieregeling.

In deze regeling krijgt een melkveebedrijf een GVE-referentie. Die is gelijk aan het aantal GVE's op 2 juli 2015 min 4%. Gedurende 2017 wordt de gemiddelde veebezetting maandelijks vergeleken met deze GVE-referentie.

Voor elke boventallige GVE wordt maandelijks een malus geheven. Die wordt berekend door aan elke boventallige GVE 800 kilogram melk toe te rekenen en daarop een korting van 90% op de 'kale' melkprijs toe te passen.

Veehouders kunnen het malusvolume beperken door GVE's af te voeren. In dat geval wordt het malusvolume met 800 kilogram melk per GVE verminderd, onafhankelijk van de daadwerkelijke productie per koe. Afvoer zal aantoonbaar moeten worden gemaakt door middel van een export-, dood- of slachtverklaring. De malusregeling zal nader worden bekeken voor specifieke situaties, waaronder startende -of sterk gegroeide bedrijven sinds 2 juli 2015.

De opbrengst van de malus wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus per structureel verminderde GVE, vergeleken met die van begin oktober 2016. Bekeken wordt op welke wijze de bonus reeds gedurende het jaar kan worden uitgekeerd.

Vrijstelling Verplichte Melkgeldregeling

Melkveebedrijven die de GVE-referentie (veebezetting op 2 juli 2015 min 4%) aantoonbaar hebben bereikt, krijgen ontheffing van de verplichte melkgeldregeling. Deze bedrijven komen nadrukkelijk wel in aanmerking voor de bonus, mits de veebezetting op hun bedrijf in 2017 minder is dan op 2 juli 2015 min 4%. Bedrijven die vrijstelling willen, zullen in 2017 elke maand het aantal GVE's moeten opgeven.

Algemeen verbindend verklaring door ZuivelNL

Om voor alle melkveehouders en zuivelondernemingen in Nederland dezelfde systematiek te kunnen hanteren, wordt er gewerkt aan een zogenoemde algemeen verbindend verklaring (AVV) voor het fosfaatreductieplan zuivel. Tot een definitieve aanvraag daartoe zal nog worden besloten door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. Ook zal de verbindend verklaring van de regeling moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het ministerie van Economische Zaken zal de AVV vervolgens vaststellen. Met een AVV zullen de maatregelen van toepassing zijn op alle eerste ontvangers van melk en alle melkveehouders in Nederland.

Het fosfaatreductieplan sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande mestwetgeving en bij het in te voeren fosfaatrechtenstelsel, zoals dat op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. Dat betekent dat bij voorbeeld biologische en grondgebonden melkveebedrijven nu niet uitgezonderd kunnen worden. De definitieve vormgeving van het fosfaatrechtenstelsel kan nog tot wijziging leiden van het fosfaatreductieplan.

Voorwaarden

Aan de uitvoering van het fosfaatreductieplan hebben de leden van NZO enkele voorwaarden verbonden:

- het wetsontwerp fosfaatrechtenstelsel melkveehouderij dient vóór 1 januari 2017 in elk geval in de Tweede Kamer te worden behandeld en te worden aangenomen

- er dient bestuurlijke instemming van de NZO-leden te zijn

- het plan moet uitzicht bieden op verlenging van de derogatie per 2018

- het fosfaatreductieplan dient de toets van de mededinging te doorstaan

- het Ministerie van Economische Zaken dient zo snel als mogelijk toekenning door (na toets Europese Commissie) de Algemeen Verbindend Verklaring af te geven

grondgebondenheid moet opgenomen worden in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de derogatie 2018-2021, waarbij ook aandacht dient te zijn voor de grondgebonden positie van de biologische sector.

melker

Biokoeien naar de slacht door mestdeal zuivelsector

21-11-2016 - Biologsiche melkveehouderij is de laatste jaren toch ook gegroeid?, ik ben benieuwd naar de achterliggende cijfers:

Duizenden biologische melkkoeien dreigen naar de slacht te moeten om het mestoverschot van de hele melkveesector te verminderen. Biologische boeren zijn de dupe van het feit dat intensieve melkveehouders de boel uit de hand hebben laten lopen, vinden ze.

Meer: ad.nl/nieuws/…

Grasbaal

VIDEO: Bloedbad voor deel van onze koeien

18-11-2016 -

Originele beschrijving

Bloedbad dreigt voor een deel van onze melkkoeien Merijntje denkt dat bij de meeste melkveehouders in ons land met spanning wordt afgewacht welke maatregelen...

vanwezel

Nog meer Melkkoeien nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-11-2016 #Fosfaatakkoord maar nog geen finale instemming 41 reacties
17-11-2016 Principeaccoord fosfaatreductie volgens Van Dam 75 reacties
17-11-2016 'Het is mooi mensen om je heen te hebben die willen helpen' 2 reacties
16-11-2016 Meer afvoer fosfor bij hoger eiwitgehalte 4 reacties
11-11-2016 Fosfaat reductie plan 50 reacties
10-11-2016 Sector werkt aan plan minder melkvee 23 reacties
08-11-2016 Krimp melkveestapel gerelativeerd ! 2 reacties
04-11-2016 'Alternatief met aantal koeien per hectare is geen optie' 143 reacties
04-11-2016 Weg met die laatste melkkoeien 32 reacties
03-11-2016 Melk uitlekken in ligboxen 19 reacties
03-11-2016 Meer varkens en koeien in de stal 0 reacties
03-11-2016 CBS: aantal melkkoeien in 2016 stijgt met ruim 7 procent 5 reacties
28-10-2016 ForFarmers introduceert kengetal ‘Werkelijk fosfor’ 0 reacties
25-10-2016 Wakker Dier: “Van Dam, zet de koe in de wei!” 10 reacties
24-10-2016 Invoeren niet-verhandelbare rechten op 1 januari 2017 45 reacties
21-10-2016 Grotere vraag naar melkvee door uitstel fosfaat 82 reacties
19-10-2016 Verlies derogatie kost stikstofruimte van 475.000 koeien 0 reacties