Varkens

Zijn boeren zelf eigenlijk blij met megastallen?

Duizenden varkens, die hutjemutje op elkaar leven in een grote stal. Veel mensen hebben er grote bedenkingen bij. Maar hoe kijken boeren zelf tegen de schaalvergroting in hun sector aan? Overijsselse historici gingen op zoek naar het antwoord en presenteren na de zomer hun bevindingen.

0 reacties


Chinees varken bijna tweemaal zoveel waard als Hollands - Foodlog

Varkens kosten in China bijna het dubbele van wat ze in Nederland opbrengen. De Nederlandse varkenshouderij ziet nog altijd een kans in het land vanwege de hogere kwaliteit van het Nederlandse varken. Een koude sanering van de varkenshouderij is echter het meest waarschijnlijk, denkt Dick Veerman.

0 reacties


Prijzen Varkens sector hard omhoog.

Melkveefosfaatrechten tijdelijk omzetten naar varkens via tender ?

47 reacties


Waarom zijn de 400 dode varkens in Berkelland niet eerder ontdekt?

Hoe kan het dat de bijna 400 dode varkens in Berkelland zolang in hun stal lagen en dat niemand dat wist? Dat is de vraag die een dag na de bekendmaking van het nieuws blijft hangen.

0 reacties


Agressieve varkens zorgen voor populair Zeeuws vlees

Ze¬ wegen zo'n¬ vierhonderd kilo¬ en kunnen¬ behoorlijk agressief zijn:¬ De Durocvarkens van David Ottjes uit Lamswaarde. De varkensboer heeft het over¬ mooi Zeeuws varkensvlees¬ en zijn afnemers zijn het met hem eens. Zijn¬ klantenbestand groeit. Vandaar dat de varkensboer¬ ruimte wil¬ voor honderdtwintig scharrelvarkens extra. Tot ongenoegen van enkele omwonenden.

0 reacties


Grote brand bij varkensbedrijf in Oirschot

Grote brand bij varkensbedrijf in Oirschot: 'Geluid van krijsende varkens is erbarmelijk'
OIRSCHOT - Er is een zeer grote brand bij een varkensbedrijf in Oirschot op de Notel.
Het gaat om een uitslaande brand in een stal. De brand dreigt over te slaan naar een tweede stal. De dikke zwarte rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien. Ook zijn er explosies te horen.
De omgeving is afgezet. Volgens een buurtbewoner heeft de politie gezegd dat er 'grote hoeveelheden asbest is vrijgekomen. Het oude gedeelte van de stal had daken met asbest.'

13 reacties


Analyse Varkensrechten voor koeienboeren, slecht idee

Als je tijdens het omwisselen van varkens naar koeienfosfaatrechten ervoor zorgt dat er zoveel wordt afgeroomd dat het aantal kilo's stikstof niet groeit dan is het grootste bezwaar opgelost lijkt mij:

Omdat een groot aantal varkensboeren financieel in de shit zit en melkkoeienboeren voor teveel echte mest zorgen, ontstond de gedachte om varkensrechten te verkopen aan koeienboeren. Dat lijkt logisch, maar cre√ęert op lange termijn alleen maar verliezers. Dat concludeert Dick Veerman uit gesprekken met een van de beste mest- en milieukenners van ons land, een bestuurder en een varkenshouder.

Maar er gebeurt meer, legt @Wiebren Van Stralen me uit. Varkens produceren per kilo fosfaat ook nog eens 1,8 kilo stikstof. Een koe levert per kilo fosfaat daarentegen 2,85 kilo stikstof.
Een miljoen varkens brengen bij 7,4 miljoen kilo fosfaat 13,3 miljoen stikstof. Het aantal koeien dat je in plaats van die varkens kunt inzetten, zorgt echter voor 21,1 miljoen kilo stikstof. Ruim de helft meer dus.

Wie aan zulke praktijken begint, moet zich realiseren dat zulke sommen meteen laten zien dat niet alleen het zogeheten 'fosfaatplafond' dat Nederland en Brussel hebben afgesproken, wordt overschreden, maar dat ook het stikstofplafond met circa 4 miljoen kilo door het dak gaat. Zonder uitruil zou er alleen een overschrijding voor fosfaat zijn. Mét uitruil komt die voor stikstof er nog eens bij.

Het sommetje leert dus dat koeienboeren wel gek zouden wezen als ze varkensrechten kopen. Ze worden namelijk sowieso geconfronteerd met de fosfaatoverschrijding waar Nederland mee zit. Het overschrijven van rechten lost dat probleem niet op, zodat ze alle risico lopen gekort te worden. In dat geval investeren ze in niets. Bovendien krijgen ze er een extra probleem bij in de vorm van een stikstofvraagstuk. Daar is met name de uitvoering van de PAS-regelgeving van afhankelijk. Wie zo kijkt, realiseert zich dat varkensrechten de facto waardeloos zijn voor koeienboeren. Wie ze koopt, geeft geld uit aan gebakken lucht.

Meer: foodlog.nl/artikel/…

28 reacties


Komt het nog goed in de Pielis? Beladen avond over groei intensieve veehouderij in Bergeijk

Wint het verstand het in Bergeijk dinsdagavond van de emotie? Of zorgt de informatieavond over de komst van duizenden nertsen en varkens voor een definitieve scheuring in de Pielis-gemeenschap?

0 reacties


Is hoog welzijn Nederlands varken een mythe? - Foodlog

Volgens een door Varkens in Nood opgestelde vergelijkende score, blijven de leefomstandigheden voor varkens in Nederland fors achter bij Scandinavische landen, Duitsland, Zwitserland en Engeland. Politici en boeren die steevast het hoge welzijnsniveau in Nederland prijzen, vallen door de mand.

0 reacties


Biologische melkveehouders willen vrijstelling van fosfaatrechten

Gelijk hebben en gelijk krijgen gaat helaas niet altijd gelijk op...

De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland, heeft er in een brief bij staatsecretaris van Dam van Economische Zaken op aangedrongen de 350 Skal gecertificeerde biologische melkveehouders vrij te stellen van fosfaatmaatregelen. Het generiek toepassen van het fosfaatrechtenstelsel doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part noch deel hebben, betoogt De Natuurweide.

Om Skal gecertificeerd te kunnen zijn moeten biologische melkveehouders voldoen aan de eisen die de Europese Unie en Nederland stellen. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanwending van dierlijke mest de Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare niet overschrijdt. Met deze voorwaarde is ook de fosfaatgift gelimiteerd en is er geen bijdrage aan het overschrijden van het fosfaatplafond. Dit fosfaatplafond is overeengekomen als voorwaarde om in Nederland gebruik te mogen maken van de derogatie.

Het fosfaatrechtenstelsel generiek toepassen doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part nog deel hebben. De Natuurweide vindt het voorgestelde generieke fosfaatrechtenstelsel daarom niet redelijk en billijk en doen nogmaals een oproep voor vrijstelling voor Skal gecertificeerde biologische melkveehouders. Dit is volgens De Natuurweide mogelijk door de biologische melkvee sector uit de categorie melkvee te halen en in de categorie 'overig' te plaatsen. De fosfaatproductie wordt verantwoord door 4 categorie√ęn: melkvee, varkens kippen en 'overig'. De Natuurweide stelt dat deze wijziging ook juridisch goed te borgen zal zijn.

bron: Natuurweide

18 reacties


#Fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar

Uit de brief prikkebord.nl/topic/89912/

Ik ben voornemens om de overdracht van fosfaatrechten voor melkvee op
vergelijkbare wijze te regelen als de bestaande praktijk voor de overdracht van varkens- en pluimveerechten. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod in de vrije markt bij elkaar komen. RVO.nl registreert de hoeveelheid rechten per melkveehouder. Overdracht van rechten moet in het register van RVO.nl worden opgenomen.

Na elk kalender jaar wordt beoordeeld of een melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt om zijn fosfaatproductie van melkvee te verantwoorden, vergelijkbaar met de controle en handhaving van dierrechten voor varkens en pluimvee.

9 reacties


Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van #fosfaatrechten voor melkvee

Het is een lange brief geworden, hier de tekst betreffende de #fosfaatrechten:

Zoals ik uw Kamer reeds heb gemeld (Kamerstuk 33 979, nr. 102), heeft het CBS
de fosfaatproductie 2015 geprognotiseerd op 176,3 miljoen kilogram. Dat is 3,4
miljoen kilogram boven het fosfaatplafond in de derogatiebeschikking. Dat
betekent dat op basis van deze cijfers de fosfaatproductie in de melkveehouderij
met 4% moet worden gereduceerd. Het definitieve cijfer wordt voor aanstaande
zomer verwacht, maar zal niet leiden tot een andere conclusie dan dat het plafond
is overschreden.

Gezien de overschrijding van het plafond zal Nederland, om de huidige derogatie
te kunnen behouden, aan de Europese Commissie de garantie moeten geven dat
op korte termijn maatregelen worden genomen om de fosfaatproductie weer
onder het plafond te brengen. De introductie van wettelijk verankerde
productiebegrenzing voor de melkveehouderij is de enige manier om die garantie
te geven. Bij brief van 2 juli 2015 is uw Kamer ge√Įnformeerd over het voornemen
van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee te introduceren
en daartoe een wijziging van de Meststoffenwet voor te bereiden.
Over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten heeft de afgelopen periode
overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de melkvee- en zuivelsector
en van maatschappelijke organisaties, te weten LTO Nederland, de Nederlandse
Zuivelorganisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Netwerk GRONDig en Stichting Natuur en Milieu (SNM). De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft lange tijd aan dit overleg deelgenomen.

Het stelsel van fosfaatrechten heeft tot doel te borgen dat de nationale
fosfaatproductie beneden het fosfaatproductieplafond wordt gebracht. Het stelsel
heeft ingrijpende effecten voor de ontwikkeling van de melkveehouderij, zowel op
het niveau van de sector als op dat van individuele bedrijven. Het gezamenlijke
doel is het stelsel zo in te richten dat de prikkels die er van uit gaan sturen op de
gewenste ontwikkelrichting. Dat betekent in ieder geval dat de melkveehouderij
het grondgebonden karakter voor de toekomst moet behouden en versterken
conform de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei
melkveehouderij. Met partijen is besproken hoe gewenste ontwikkelingen zoveel
mogelijk gestimuleerd en ongewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk voorkomen
kunnen worden.

Toekenning van rechten
In de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat bedrijven alleen fosfaat mogen
produceren ‚Äď en dus alleen melkvee mogen houden ‚Äď als zij over voldoende
rechten beschikken. Bij de introductie van het stelsel krijgen bedrijven met
melkvee een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend. Melkveehouders zouden
daarop kunnen anticiperen door in de periode tot de inwerkingtreding van de wet
extra melkvee aan te houden. Om dat te voorkomen heeft het kabinet op 2 juli
2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd die geldt als peildatum voor het
toekennen van fosfaatrechten. Bedrijven krijgen een hoeveelheid fosfaatrechten
toegekend die gelijk staat aan het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015
‚Äď de datum waarop de introductie van het fosfaatrechtenstelsel aan uw Kamer is
aangekondigd ‚Äď en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde
forfaitaire fosfaatexcretie die volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Groei van de veestapel die na 2 juli heeft
plaatsgevonden, wordt niet vertaald in fosfaatrechten. Ik heb daarover diverse
malen in uw Kamer gezegd dat groei van de melkveestapel na 2 juli 2015 in dat
opzicht voor risico en rekening van de melkveehouder is.
Cijfers wijzen uit dat de hoeveelheid rechten die wordt uitgedeeld op basis van de
melkveestapel op 2 juli 2015 te groot is om zeker te stellen dat het
fosfaatproductieplafond niet wordt overschreden. Dat betekent dat rechten
moeten worden afgeroomd, zoals eerder ‚Äď zij het om andere redenen ‚Äď is gebeurd
voor varkensrechten.

In dit kader zijn de mogelijkheden verkend om voor de toekenning van
fosfaatrechten terug te grijpen op een moment vóór 2 juli 2015. Dan valt
bijvoorbeeld te denken aan de gemiddelde fosfaatproductie van melkvee op een
bedrijf in 2014, omdat in dat jaar het totale fosfaatproductieplafond werd
aangetikt maar niet werd overschreden. Uitbreiding van de melkveestapel tussen
1 januari en 2 juli 2015 zou dan niet worden vertaald in fosfaatrechten. Mede op
basis van advies van de Landsadvocaat kom ik tot de conclusie dat het juridisch
niet houdbaar is om fosfaatrechten toe te kennen op basis van het aantal
gehouden stuks melkvee op een moment vóór 2 juli 2015, en daarmee
onderscheid te maken tussen bedrijven die recent wel of niet zijn gegroeid. Vóór
de genoemde brief aan uw Kamer was namelijk voor de sector onvoldoende voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd.

Er bestaan geen precedenten op basis waarvan teruggaan naar een eerdere
peildatum zou kunnen worden beargumenteerd. Omdat iedere koe gemiddeld
evenveel bijdraagt aan de nationale fosfaatproductie, kan niet aannemelijk
worden gemaakt waarom het houden van recent verworven melkvee zou moeten
leiden tot een ongunstiger uitgangspunt voor de melkveehouder. Toch
teruggrijpen op een moment vóór 2 juli 2015 maakt aanzienlijke kans bij de
rechter te stranden op de fair balance toets in het kader van artikel 1 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik wil dat risico, gezien de
gevolgen die het voor de sector zou hebben als dat zou leiden tot het verlies van
de derogatie, niet nemen. Er zullen daarom fosfaatrechten worden toegekend op
basis van de melkveestapel van 2 juli 2015.

Dat laat onverlet dat ik wel een mogelijkheid zie om bedrijven tegemoet te komen
die wel bijdragen aan de nationale fosfaatproductie maar niet aan het nationale
fosfaatoverschot. Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden
gecompenseerd voor afroming van rechten die nodig is om de fosfaatproductie
onder het plafond te brengen.

Afroming van rechten
Zoals hierboven beschreven wil ik extensieve, grondgebonden bedrijven ontzien in
de afroming van rechten die nodig is om onder het fosfaatproductieplafond te
komen. Dat kan door extra rechten toe te kennen op basis van bedrijfsspecifieke
kenmerken. Ik ben daarom voornemens om melkveehouders die ‚Äď op basis van
het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 en de fosfaatruimte op het
bedrijf op basis van de Gecombineerde Opgave 2015 geen fosfaatoverschot
hadden op hun bedrijf ‚Äď voor een deel van de zogenaamde latente
plaatsingsruimte (dat is de grond die hoort bij het bedrijf maar die niet nodig is
voor aanwending van de fosfaatproductie van het bedrijf) extra rechten te
verstrekken.

Dat betekent wel dat de potentiele overschrijding van het plafond groter wordt en
daarmee ook de afromingsopgave. De afroming zal gebeuren op basis van een
generiek afromingspercentage zodat de productie die mogelijk is op basis van de
totale hoeveelheid fosfaatrechten in overeenstemming wordt gebracht met het
fosfaatplafond. Aan ondernemers zal hiervoor een redelijke termijn worden
gegeven.

Het effect van voorgaande is dat extensieve, grondgebonden bedrijven door de
toekenning van extra rechten voor latente plaatsingsruimte in enige mate worden
gecompenseerd voor de afroming. Intensieve bedrijven krijgen dat voordeel niet
omdat zij wel bijdragen aan het nationale fosfaatoverschot.

Zoals in een volgende paragraaf wordt toegelicht, kunnen rechten direct vanaf de
inwerkingtreding van het stelsel worden overgedragen. De overdracht wordt
geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij iedere
transactie wordt een percentage van de overgedragen rechten afgeroomd. Er zal
een wettelijke voorziening worden getroffen om dit afromingspercentage bij
ministeri√ęle regeling te kunnen vaststellen. Ik ben voornemens om het percentage
vast te stellen op 10%. De op deze wijze afgeroomde rechten vervallen om bij te
dragen aan de realisatie van het plafond. Vanaf het moment dat de
fosfaatproductie onder het fosfaatproductieplafond is, zal bij RVO.nl een faciliteit,
in de vorm van een fosfaatbank, worden gecre√ęerd om de afgeroomde rechten
opnieuw toe te delen. Toedeling zal gebeuren via een tender, waarvoor bedrijven
die voldoen aan nader te bepalen criteria zich kunnen aanmelden. Op deze wijze
verworven rechten kunnen niet vrij worden overgedragen.

De afroming bij overdracht van rechten draagt eerst bij aan de verlaging van het
productieplafond en daarna aan de ontwikkeling van bedrijven die voldoen aan de
nader te bepalen criteria. De mate van grondgebondenheid van bedrijven zal van
belangrijke betekenis zijn bij de toedeling van rechten door de fosfaatbank.
De reductie van rechten die nodig is om de fosfaatproductie onder het
fosfaatplafond te brengen, vindt deels plaats door afroming van rechten bij
overdracht, maar er zal ook sprake moeten zijn van een generiek
afromingspercentage voor alle bedrijven. Aan melkveehouders wordt bij de
introductie van het fosfaatrechtenstelsel kenbaar gemaakt met welk generiek
afromingspercentage zij rekening moeten houden. Vanaf 1 juli 2017 zal het
definitieve afromingspercentage worden vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van
de dan beschikbare meest actuele gegevens over de feitelijke fosfaatproductie en
van gegevens over de hoeveelheid fosfaatrechten die is afgeroomd bij overdracht
van rechten sinds 1 januari 2017 en in dat jaar nog afgeroomd zal worden. Zoals
eerder gezegd moet op basis van huidige cijfers de fosfaatproductie in de
melkveehouderij met 4% worden gekrompen. Dat percentage wordt vermeerderd
met de mate waarin grondgebonden bedrijven en knelgevallen worden
gecompenseerd en verminderd met de hoeveelheid rechten die bij overdracht
wordt afgeroomd in 2017. Het afromingspercentage op bedrijfsniveau zal naar
verwachting hoger uitkomen dan 4% maar mag in elk geval niet hoger worden
dan 8%. Vanzelfsprekend is het de inzet om dat percentage zo laag mogelijk vast
te stellen.

Melkveehouders hebben ruim de tijd om de feitelijke fosfaatproductie in 2018 in
overeenstemming te brengen met de hoeveelheid rechten waarover zij na
afroming beschikken. Op die manier wordt geborgd dat de totale fosfaatproductie
in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het fosfaatproductieplafond.

Overdraagbaarheid van rechten
Voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse zuivelsector is het van groot
belang dat bedrijfsontwikkeling kan blijven plaatsvinden. Een belangrijk element
van het stelsel van fosfaatrechten is dat rechten overdraagbaar zijn.
Fosfaatrechten zijn immers een voorwaarde om dieren te mogen houden en
zonder de mogelijkheid om rechten over te dragen kan geen bedrijfsontwikkeling
plaatsvinden.

Ik ben voornemens om de overdracht van fosfaatrechten voor melkvee op
vergelijkbare wijze te regelen als de bestaande praktijk voor de overdracht van
varkens- en pluimveerechten. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod in de vrije
markt bij elkaar komen. RVO.nl registreert de hoeveelheid rechten per
melkveehouder. Overdracht van rechten moet in het register van RVO.nl worden
opgenomen. Na elk kalender jaar wordt beoordeeld of een melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt om zijn fosfaatproductie van melkvee te
verantwoorden, vergelijkbaar met de controle en handhaving van dierrechten
voor varkens en pluimvee.

Er zullen geen nadere eisen worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van
grondgebondenheid, aan de overdracht van rechten. Via de Algemene Maatregel
van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij is immers al geborgd dat
bedrijven met melkvee die de fosfaatproductie uitbreiden, over voldoende grond
moeten beschikken om een deel van de extra fosfaat binnen het bedrijf te kunnen
gebruiken en het overige deel van de extra fosfaat in zijn geheel moeten laten
verwerken. Over hoeveel extra grond de melkveehouder bij uitbreiding moet
beschikken, hangt af van hoe intensief een bedrijf is. Intensieve bedrijven moeten
over meer extra grond beschikken dan extensieve bedrijven.

Na de introductie van het stelsel van fosfaatrechten moet een melkveehouder die
zijn fosfaatproductie uitbreidt, verantwoorden over voldoende fosfaatrechten en
over voldoende extra grond te beschikken.
Zoals eerder beschreven wordt bij de overdracht van fosfaatrechten 10% van
deze rechten afgeroomd. Die afgeroomde rechten komen in eerste instantie te
vervallen om zodoende bij te dragen aan de noodzakelijke reductie van de
fosfaatproductie tot het plafond, en zullen vervolgens benut worden om rechten
beschikbaar te stellen aan bedrijven die aan nader te bepalen criteria voldoen.
Met deze afroming op overdracht wordt tevens speculatie met fosfaatrechten
tegengegaan. De uit de fosfaatbank verkregen rechten zijn, zoals gezegd, niet
overdraagbaar en mogen alleen worden benut voor de productie onder de
voorwaarden die bij de verkrijging van de rechten zijn gesteld.

Knelgevallenvoorziening
Het stelsel zal voorzien in een zeer beperkte voorziening voor knelgevallen.
Beperkt om te voorkomen dat er extra moet worden afgeroomd ten behoeve van
deze voorziening. Het gaat daarbij om nader te specificeren situaties, bijvoorbeeld
om ondernemers die als gevolg van ziekte van de ondernemer of als gevolg van
een dierziekte aantoonbaar minder melkvee hielden op de peildatum, en ook om
recent gestarte bedrijven die ofwel op de peildatum aantoonbaar onomkeerbare
financieringsverplichtingen zijn aangegaan ofwel waarbij de veebezetting op de
peildatum aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee dat bedoeld is voor
melkproductie op het bedrijf. Knelgevallen worden gedeeltelijk gecompenseerd.
Stimuleren van fosfaateffici√ęntie

Zoals hierboven aangekondigd, wordt voor de toedeling van rechten gerekend met
op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie die
volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).
Conform de brief van 2 juli 2015 is het de inzet om melkveehouders de
mogelijkheid te geven ontwikkelruimte te verdienen door het verhogen van de
fosfaateffici√ęntie. Door het nemen van gerichte voermaatregelen kunnen
ondernemers de gemiddelde fosfaatexcretie op hun bedrijf tot onder de wettelijke
fosfaatexcretie brengen en zo ontwikkelruimte verdienen om binnen de op hun
bedrijf rustende fosfaatrechten meer melkvee te houden en meer melk te
produceren, zonder hiervoor extra fosfaatrechten te verwerven. In dezelfde brief is aangekondigd dat voor de bedrijfsspecifieke verantwoording het gebruik van de
Kringloopwijzer, wanneer deze privaat is geborgd, het meest voor de hand ligt.
Met de sector vindt overleg plaats over de precieze wijze waarop de
Kringloopwijzer zal worden geborgd en gehandhaafd, en de wijze waarop
eventuele overtredingen worden gesanctioneerd.

Inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel
Het stelsel van fosfaatrechten melkveehouderij is beoogd in werking te treden op
1 januari 2017. Vanaf die dag mogen melkveehouders niet meer fosfaat
produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.
Melkveehouders ontvangen in een beschikking rechten voor de hoeveelheid die zij
produceerden op 2 juli 2015 op basis van het aantal gehouden stuks melkvee en
forfaitaire fosfaatexcretie. Daarnaast zullen aan grondgebonden bedrijven rechten
worden toegekend voor een deel van de vrije plaatsingsruimte op het bedrijf, op
basis van gegevens 2015 zoals die zijn geregistreerd bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Vanaf 1 juli 2017 zal het definitieve
afromingspercentage worden vastgesteld. Op die manier wordt geborgd dat de
totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het
fosfaatproductieplafond.
(w.g.) Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

De complete brief: rijksoverheid.nl/ministeries/…

76 reacties


Gaat vleestaks opleveren wat PvdA ervan verwacht? - Foodlog

Terwijl de varkenshouderij in Nederland in een diepe crisis verkeert, komt de Partij van de Arbeid met een schijnbaar van Varkens in Nood gekopieerd voorstel om een vleestaks in te stellen. Wat gaat zo'n taks opleveren?

0 reacties


SDa handhaaft metingsmethode antibioticagebruik

Metingen van resistentie in mest van koeien, kalveren, varkens en pluimvee zijn geen bruikbare indicatie voor het antibioticagebruik op een bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

0 reacties


Slachterij Hilckmann stopt per direct

Vleeshandel Hilckmann en Slachthuis Nijmegen slachten deze week voor het laatst varkens en runderen omdat de slachterij maar geen exportvergunning voor China kreeg.¬ De bedrijven krijgen daardoor de financiering van het nieuwe slachthuis in Haps niet rond.

12 reacties


Opnieuw wrede misstanden aangetoond in Frans slachthuis

Vier maanden na een soortgelijke video, toont de Franse dierwelzijnsorganisatie L214 afgelopen maandag opnieuw een video van wrede misstanden in een Frans slachthuis. Dit keer blijkt het te gaan om een lokaal bio-slachthuis waar schapen wreed worden behandeld, koeien al spartelend de keel wordt doorgesneden en verdovingen bij varkens ogenschijnlijk niet goed blijken te werken.

0 reacties


Varkens in Nood vergist zich: Jumbo en Dirk hebben wél welzijnsvarken - Foodlog

Ruim 12.500 mensen tekenden inmiddels voor hun steun aan het proces dat Varkens In Nood wil beginnen tegen de supers Jumbo en Dirk. Die bedrijven zouden slecht behandelde varkens verkopen. Navraag leert dat Varkens in Nood beter had kunnen weten. Die duidelijkheid kan de organisatie zich alsnog gemakkelijk verschaffen. Een proces is overbodig.

0 reacties


De varkensstal 2.0 wordt een varkensutopia

Geen krappe hokken meer met varkens die op metalen roosters staan. Maar in plaats daarvan een ruime stal met aparte ruimte voor slapen, een varkenstoilet, plek waar varkens natuurlijk gedrag kunnen vertonen als wroeten en lekker 'aanmodderen'. Dit varkensutopia is dichterbij dan je denkt.

0 reacties


Mestverwerking , wie gaat dat betalen.

Twence gaat proberen mestverwerkingscapaciteit op te zetten in OostNederland, voor varkens en rundveemest . In Oost Nederland is momenteel voor minder dan 1 mln kilo fosfaat verwerkingscapaciteit beschikbaar, het moet uiterlijk begin 2017 ca 15 mln kilo verwerkingscapaciteit zijn. Twence schat in dat de investering ca 100 euro per kub mest bedraagt en voor 16 euro per kub aan de poort de verwerker in kan.

De totale verwerkingscapaciteit die begin 2017 alleen al is Oost Ned. beschikbaar moet zijn, vergt een investering van ca 750 miljoen euro.

Als we de derogatie kwijt zijn mag er voor nogmaals voor een kapitaal aan verwerkingscapaciteit bijgebouwd worden.

Misschien is het wijs heel zuinig op de bestaande derogatie te zijn.....

26 reacties


Vrachtwagen met varkens rijdt sloot in

In de vrachtwagen zaten 150 varkens. Een deel van de dieren is bij het ongeluk gedood.

0 reacties