Varkens

Foto's van varkens

Varkens nieuws

Bemesten en bodemleven.

07-01-2017 - In het Noord-Hollandsdagblad las ik een artikel over een symposium waar u het belang van de gezonde bodem aan de orde werd gesteld , waar ik mij goed in kon vinden, als daarin wordt gezegd dat het boerenverstand ontbreekt bij wetenschappelijke vraagstukken en dat wetenschappelijke expertise steeds belangrijker wordt. Ik wil hierbij het volgende bij u aan de orde stellen, namelijk het ammoniak (NH3) beleid in ons land waar agrariërs sinds 1993 mee zijn opgescheept.

Het NH3 beleid is destijds onder druk van de milieu organisaties tot stand gekomen en bij Algemene Maatregel van Bestuur verbonden aan de Wet Bodembescherming. Lucas Reijnders was daarbij met regelmaat de woordvoerder en stelde dat de bossen verzuurde door ammoniak en alle bomen zullen sterven als er geen maatregelen worden genomen. En dan te weten dat NH3 basisch gas is en niet verzuurt .Als bomen dood zouden gaan van NH3 dan wil er rond veehouderij bedrijven geen boom meer groeien. Zure regen werd veroorzaakt door zwavel. Reijnders heeft zijn visie echter nooit in een wetenschappelijk blad geplaats gekregen.

Bodemleven onderzoek
Het bodemleven wordt ernstig beschadigd doordat NH3 zuurstof onttrekt aan de bodem . In een gezonde bodem vindt men 600 wormen in een m3 grond en in een geïnjecteerde bodem 30á40. Professor Hennig schrijft in zijn boek,, De geheimen van een vruchtbare bodem” dat er een kilo gezonde grond meer leven zit dan er mensen op aarde zijn .De bodem wordt NH3 injectie van aerobe anaerobe. Helaas nooit onderzoek naar gedaan. Naar het boeren verstand is hierbij niet geluisterd. Als men de onderzoekrapporten en vervolg rapportages leest welke ten grondslag liggen aan deze wetgeving , van o.a. het RIVM, de WUR en het Planbureau voor Leefomgeving en verslagen van het Ministerie en men legt deze rapporten eens naast elkaar komt men de zelfde hoofdstukken in verschillende verslagen tegen alleen met een andere rangschikking. Bekijkt met de referenties achterin de boekwerken komt men met regelmaat dezelfde mensen tegen in alle genoemde rapporten. Ik noem dat recycling van oude kennis maar heeft niets met nieuw onderzoek te maken.

Onderzoek opdracht.
In 2003 heeft de toenmalige Minister Veerman een onderzoek aangekondigd naar de gevolgen van mestinjectie voor het bodemleven. Het onderzoek is nooit uitgevoerd, Bij LNV vond men het onderzoek niet relevant toen Veerman al was vertrokken. Al ons voedsel komt immers van de bodem het groeit er op of er in, we eten het direct of indirect door middel van zuivel en vlees en eieren, het is onverantwoord om zo lichtvoetig wetgeving af te kondigen zonder gedegen onderzoek naar de gevolgen. Het is inmiddels bekend dat ons voedsel onvoldoende mineralen, sporenelementen en vitaminnen bevat.

Als u stelt dat een gezonde bodem minder gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft klopt dat maar als een bodem jaren lang met regelmaat wordt geïnjecteerd met mest is deze zo dood als een pier.

Weidevogels.
We zien dat het weidevogel bestand sinds 1993 sterk is verminderd, immers de weidevogel kijkt in het voorjaar eerst of er voldoende voedsel aanwezig is voor haar kuikens ,zo ja, dan legt ze eieren ,zo nee dan vertrekt ze. Door de mestinjecteurs worden de nesten vernield. Helaas krijgen de boeren de schuld van de achteruitgang van de weidevogel. Mollen wroeten alleen nog onder hekken en aan de slootkanten daar waar niet wordt bemest daar vinden ze wormen. Als wij voor 1993 de mest uitreden namen we een emmer mee en zette deze over een nest en als men voorbij was nam men deze weg , maar de loonwerkers met kostbare machines en veelal jonge jongens op de trekker hebben hier voor geen oog en geen tijd voor.

Bodem leven.
Mest moet verteren door bodemleven vanuit de bodem en door zuurstof en zonlicht. Doordat mest niet meer aan zonlicht wordt blootgesteld worden kwalijke bacteriën en andere stoffen niet meer door UV straling gedood. Op bedrijven met ziekte verschijnselen bij rundvee, men spreekt dan over’’ slijtersziekte” een naam voor een niet te definiëren ziekte beeld. Bij kuilvoer onderzoek komt met kadaverine en microtoxines tegen, wat aangeeft dat kwalijke stoffen in de mest niet door zonlicht zijn gedood.
Alle wetgeving ten spijt is het NH3 gehalte in ons land niet gedaald . Het RIVM berekend wel een daling van 70 % ,maar metingen geven het niet aan. Als men bij westen wind op de kust NH3 metingen uitvoert en gelijktijdig in het oosten van ons land heeft men dezelfde lage gehaltes. Immers de NH3 vervluchtigt in de lucht en splitst zich in stikstof en waterstof ,de stikstof (N) voegt zich bij de 78% die al in onze atmosfeer zit en waterstof doet hetzelfde. Door NH3 in de bodem te injecteren ontstaan er gifstoffen zoals lachgas (N2O) nitriet(NO2) blauwzuurgas (HCN) sulfiet (SO2)en dat zijn giftige stoffen die het bodemleven doden!

Investeringen
Inmiddels is er in de afgelopen 20 jaar voor twee miljard euro in ons land geïnvesteerd om NH3 gehalten te reduceren wat niet is gelukt. Dit beleid wat is gebaseerd op aannames en verzonnen berekeningen en formules en niet op gedegen onderzoek en boeren- verstand. In onze buurlanden is deze wetgeving niet van toepassing. In de Wet Bodembescherming Art. 13 en 14 kan men lezen dat het verboden is om de bodem te verontreinigen.
De uitspoeling van mineralen naar het oppervlakte water is sinds deze wetgeving toegenomen, Men leest dit in de cijfers van het milieu compendium van het RIVM. terwijl de veestapel in ons land sinds 1993 sterk is verminderd door inkrimping van de varkens, kippen en melkveehouderij, maar ook door nauwkeuriger bemesten door de Minas regelgeving. Over uitspoeling worden nooit vragen gesteld.(bron CBS en milieucompendium)

Wormen
Als er geen wormen meer in de bodem zitten en daardoor het verdwijnen van het gangen stelsel gaat ook de poreuze werking van de bodem verdwijnen. Het nadelige resultaat kan men waarnemen doordat er op heel veel plaatsen water op het land staat na een regenperiode.( Een spons neemt meer water op dan een baksteen)

Nitraat
Bij een flinke onweersbui verbrand er veel stikstof in de atmosfeer door de elektrische ontladingen waardoor er wel 30 tot 40 Kg. Nitraat (NO3) met regen neerkomt, daarom vertelden mijn beide grootvaders elkaar na een beste ,,donderbui” het zal weer groeien willen .Ze waren allebei geboren in 1884 en gebruikten hun boerenverstand al wisten waarschijnlijk niet wat zich in de atmosfeer afspeelde tijdens een onweersbui.

Voorzorg principe.
OP de milieu conferentie in 1992 in Rio de Janeiro, waar onze toenmalige milieu minister. Drs J. Pronk de voorzitter was heeft men met algemene stemmen besloten dat er wetgeving moet komen op basis van het z.g.n. ,,voorzorg principe” Iets wat in de toekomst schadelijk zou kunnen zijn daar moet men nu al maatregelen voor kunnen nemen. Zo hebben we vanuit de EU commissie een stikstof beleid een fosfaat beleid een en wereldwijd een CO2 beleid. Door heel veel wetenschappers is er in 1992 geprotesteerd tegen dit voorzorg principe omdat men stelde dat men het gevaar loopt , dat maatregelen die men gaat afkondigen zonder wetenschappelijk onderzoek, contraproductief gaan werken. We ervaren nu dat het ammoniak beleid in ons land contraproductief werkt!.

Destijds 1994 is er door veehouders aan de Euro parlementariër Ir. Jn Mulder gevraagd , wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstof beleid van de EU. Antwoord van Mulder; dat weet ik niet, ik ga het opvragen. Na verloop van tijd had Mulder antwoord ,het is er niet, het is op basis van het ,,voorzorg principe” . Mulder heeft toen een amendement ingediend met de vraag om eerst een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren en dan een besluit te nemen. Het is in stemming gebracht en van de meer dan 500 uitgebrachte stemmen waren er 10 tekort om het plan in de prullenbak te krijgen, dat is de basis van het stikstof beleid en voor fosfaat (P2O5) geldt hetzelfde.

Nu blijkt dat de hoogste fosfaat gehalten voorkomen daar waar de meeste mensen wonen in ons land en dat is logisch, doordat de rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen fosfaat niet uit het rioolwater water halen. En in de gebieden waar de melkveehouderij is gevestigd vindt men geen te hoge gehalten aan fosfaat. Het verminderen van de melkveestapel zal dan ook geen effect hebben op de P2O5 gehalte in het oppervlakte water.

Het boeren verstand kreeg destijds bij de Landbouw organisatie LTO geen gehoor. LTO nam zelfs mensen in dienst om in den lande deze wetgeving te promoten bij de leden, er waren er bij zonder scheikunde kennis, maar zeker hun boerenverstand niet gebruikten. De landbouw ministers van destijds ,van Aartsen en Brinkhorst waren geen vak ministers totaal niet op de hoogte van deze problematiek en men kon deze heren van alles wijs maken. Kamerleden die wel van e.e.a. wisten stemden mee, partij discipline was belangrijker. Wat kunnen we hieraan veranderen ? We hebben steeds meer te maken met wetenschappers die weten ,,heel veel van heel weinig’’ en dat kan niet bij deze gecompliceerde problematiek.

Onderzoekers.
Het Planbureau voor Leefomgeving de WUR en het RIVM bekennen dat ze ernstige fouten hebben gemaakt en daarmee de politiek op een dwaalspoor hebben gezet . Ook het Voedingscentrum liet onlangs weten dat we weer volop sla ,andijvie ,bietjes en selderij mogen eten en dat het nitraatgehalte(NO3) wat er in zit niet schadelijk is voor de volksgezondheid, dus door deze lieden zijn we ook 40 jaar op het verkeerde been gezet.
Problemen die er niet zijn kan men ook niet oplossen!,, Problemen los je niet op met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Inmiddels zijn wetenschapsjournalisten bezig om eens na te gaan hoe deze regelgeving tot stand is gekomen. Vraag aan Wageningen om de onderzoek gegevens van destijds hun toe te zenden, is het antwoord deze zijn er niet meer, en dat geeft te denken, sjoemel rapportages ? Bij de ontwikkeling van de mestinjecteurs door het IMAC en de machinefabrikanten zijn mensen betrokken geweest die nu functioneren op het Ministerie en naar men zegt waken over de octrooi rechten . We hebben te maken met een georganiseerde onverantwoordelijkheid in ons land waar het boeren verstand ontbreekt.

Meindert Nieuweboer
Kolkweg 4 1719 nl Aartswoud
0653 739345

mnieuweboer

Duizenden varkens omgekomen bij brand

07-01-2017 -
Door een brand in een varkensstal in Nijmegen zijn vrijdagavond zeker 3000 dieren omgekomen. Het vuur woedde op een varkenshouderij op de Palkerdijk in Nijmegen.

Newslinker

Berenvlees is in 2017 de norm bij Aldi Duitsland

05-01-2017 - De grote Duitse supermarktketen Aldi heeft stelling ingenomen op het onverdoofd castreren van varkens. Vanaf begin van het nieuwe jaar is het varkensvlees in de schappen uitsluitend afkomstig van beren en niet meer van gecastreerde varkens, althans zo is het steven van de supermarkt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Varkens nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-01-2017 Varkensmarkt speelt mester tijdelijk in de kaart 0 reacties
24-12-2016 Kennissessies voor varkenshouderij in Zuid-Nederland 0 reacties
23-12-2016 Verlagingsdrang in Duitsland kent merkwaardige oorzaak 0 reacties
23-12-2016 Slachterijen in Nederland en Duitsland draaien overuren 0 reacties
23-12-2016 Duitse varkensstapel schrijft weer groene cijfers 0 reacties
21-12-2016 Slachtcijfers Denemarken laagste in 25 jaar 0 reacties
20-12-2016 NVV, LTO en POV slaan handen ineen voor varkens 0 reacties
16-12-2016 DCA Beursprijs verzuurt na eindejaarssprint 0 reacties
16-12-2016 Slachtcijfer in Nederland schrijft voorlopig record op 0 reacties
15-12-2016 Stoppen... 0 reacties
12-12-2016 Fosfaatproductie door varken en koe gedaald 0 reacties
08-12-2016 Vleesvee niet uitgezonderd van fosfaatrechten 34 reacties
07-12-2016 Slachterijen tenenkrommend mee in Duitse verhoging 0 reacties
07-12-2016 Varkensprijzen trekken zich op aan Europese vleesmarkt 0 reacties
07-12-2016 Chinese smokkelaars handelen nu ook in varkens 0 reacties
06-12-2016 Varkens in Nood: de supermarkt is het probleem 0 reacties
06-12-2016 Chinese varkenshouders zien toekomst somber in 0 reacties