Netwerk GRONDig overhandigt samen met kringloopboeren petitie aan het LNV

Vandaag, dinsdag 11 december 2018, overhandigt het Netwerk GRONDig samen met een peleton kringloopboeren de petitie 'Bestaande kringloopboeren demarreren naar Den Haag' aan het ministerie van LNV. ‘Geachte Kamerleden van de commissie LNV: Wij staan hier voor u: kringloopboeren van het eerste uur. Wij dragen al langer de kenmerken van een ander, duurzaam landbouwsysteem. Wij zijn het peloton, de koplopers voor al de bedrijven die transitie naar kringlooplandbouw in (moeten) gaan zetten. Kringlooplandbouw breekt met de oude landbouw, die gebaseerd is op zo hoog mogelijke voedselproductie tegen zo laag mogelijke kosten. Wij dienen meerdere belangen: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio. Breken met de oude landbouw is ook breken met de oude cultuur en patronen die samenhangen met conventionele landbouw en haar in stand houden. Dat zijn veel schakels om de boerderij heen: kennisinstituten, erfbetreders, onderwijs en ook de overheid.’ "Kringlooplandbouw gaat niet alleen over eiwit of fosfaat" De visie van minister Schouten krijgt in 2019 vorm. De al bestaande grondgebonden kringloopboeren togen daarom naar Den Haag. Zij willen dat hun praktijkkennis en ervaring de lead krijgt in een eigen meerjarig Praktijkprogramma. Kringlooplandbouw gaat niet alleen over eiwit of fosfaat. Echte kringloopboeren zijn systeemdenkers en doeners. Het inzoomen op slechts deelaspecten van een bedrijf is dé valkuil. De huidige kringloopboeren willen dan ook dat andere kennisinstituten naast de WUR net zo goed worden betrokken bij de uitvoering van Schoutens visie. De Tweede Kamerleden kunnen een belangrijke rol spelen om de minister te verzoeken ook middelen in te zetten voor opschalen bestaande praktijkkennis met andere kennisinstituten. Die staan dichter bij de boeren. Overhandiging petitie Dictus Hoeksma, kringloopboer in Friesland van het eerste uur en lid van de boerenvereniging VANLA richt het woord tot de Kamerleden. Om 13.45 uur vindt in de Statenpassage de overhandiging van de petitie plaats. De organisatie is in handen van Netwerk GRONDig. Zeker 22 kringloop organisaties steunen het verzoek voor de uitvoering van een eigen Praktijkprogramma. Bron: Netwerk GRONDig

masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten!

Dit melde Josl in het door mij gestarte topic over de peildatum destijds; [quote] Ik zat er net zo in als jij Hans, dat het referentiemoment al lang achter ons lag. Totdat ik hoorde dat onder de bestuurders NZO en het kringetje daaromheen diverse harde groeiers zaten die hun schaapjes op het droge hebben. Dus heb ik de gok genomen en 30 veel te dure vaarzen gekocht eind mei, voor wat het waard is. Of het goed uitpakt weet ik niet, ik voel me er enigszins schuldig onder maar weet ook dat ik aan de verkeerde kant zit als het om een knelgevallenregeling gaat en dan blijft er niet veel keus over.Wel gewoon nederlandse vaarzen. Bij de verkoper gaan ze er nu niet af ( want hij had ze in 2014 ook al) en hij heeft eerst de vaarzen verkocht en straks kan hij nog de rechten verkopen. En bij mij komen ze er waarschijnlijk niet voor 100% bij. http://www.prikkebord.nl/topic/81478/#p1203493 [/quote] Zat Jos ook bij de regiegroep besprekingen? Wat toevallig dat de peildatum zo goed uitpakt voor alle lto/nzo bestuurders.. Laat de rest daar maar lekker voor inleveren! Wat een misselijke vertoning...

LTO - Onze worsteling met fosfaat

Door Jos Verstraten, Afgelopen week is het 3 jaar geleden dat ik bestuurder werd bij LTO. En in die 3 jaren draaide bijna alles rondom één centraal thema: fosfaat. Het zich voortslepende fosfaatdossier beweegt zich in de laatste maanden van het jaar richting een climax en tegelijkertijd een deceptie. In de vakgroep is de basislijn altijd helder geweest: derogatie behouden is noodzakelijk voor de Nederlandse veehouderij en groei in dieren kan alleen binnen de grenzen van de milieukaders (stikstof, fosfaat, NH3 en CO2). Aangezien de groei te onstuimig was, is een begrenzing in de vorm van het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd. Knip LTO wilde een transitiemodel: afromen van rechten gedurende 6 jaren om onder het fosfaatplafond te komen. Dit was in Brussel echter vanwege het ontbreken van garantie voor nog langere overschrijding van het plafond onacceptabel. Er zouden dan ook meer rechten uitgedeeld worden dan het sectorplafond groot was en dat is ongeoorloofde staatsteun. Diezelfde reden zorgde ook voor uitstel van de invoering naar 2018 waardoor de sector genoodzaakt was om voor de tussenliggende periode zelf een oplossing te ontwikkelen: het fosfaatreductieplan. Op 6 december 2016 werd met een grote meerderheid de Fosfaatwet aangenomen. De knip werd gemaakt tussen grondgebonden of niet met de daarbij horende consequentie ten aanzien van de korting. De afroming bij verhandeling van rechten werd voorbestemd aan grondgebonden bedrijven en jonge ondernemers. De vakgroep had ingezet op het invoeren van een referentie gebaseerd op het gemiddelde aantal dieren tussen 1 januari 2015 en 2 juli. Daar ging de Kamer om juridische reden niet in mee. 2 juli 2015 werd het ijkpunt. De pijn van de beperking voor iedereen en de krimp voor velen wordt breed gevoeld en leidt soms tot grote frustraties. De diversiteit in onze sector is groot wat tot veel spanningen en wijzen naar elkaar heeft geleid. Voor het binnenhalen van de derogatie hebben we een hoge prijs betaald, maar het besef is er steeds meer dat ook zonder een derogatie er grenzen zijn aan groei. Opdracht 3 jaar geleden kreeg ik van de inmiddels opgeheven vakgroep ZLTO een specifieke opdracht mee richting de vakgroep LTO Melkveehouderij: als gevolg van de introductie van fosfaatrechten mogen er geen bedrijven omvallen. Ik heb deze opdracht zeer serieus genomen. Er is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd richting de groep bedrijven, binnen en buiten LTO Nederland om, die buitenproportioneel de negatieve gevolgen voelen van de nieuwe wet. Vele mogelijkheden en oplossingen zijn de revue gepasseerd. Zo wilde de vakgroep er fosfaat voor reserveren, maar zo werkt het niet. Je kunt niet vóóraf een volume vastleggen, je kunt alleen kaders stellen. Het volume vloeit uit de kaders voort. Die kaders kan je niet als bestuurders vaststellen, daarom zijn mede op ons initiatief de kaders nader geduid door de knelgevallencommissie Kalden en vastgesteld in de Tweede Kamer. De commissie Kalden vond 1% korting voor knelgevallen door de niet-grondgebonden bedrijven het maximaal aanvaardbare. Daardoor gaven de kaders weinig ruimte. De commissie gaf vorig jaar al aan dat disproportionaliteit niet generiek te bepalen was maar individueel getoetst moest worden. Het ontschotten ( met veel mitsen en maren) tussen sectoren was ook een mogelijkheid geweest om extra ruimte te generen. Als gevolg van onvoldoende draagvlak binnen zowel de sectoren als politiek is dit echter niet gebeurd. Rumoer De laatste tijd is er ook veel rumoer ontstaan rondom het uitdelen van rechten aan de vleesveehouderij waarbij de suggestie is gewekt dat deze onterecht is en hier ruimte zit voor knelgevallen. Feit is dat door de identieke diercategoriën in de meststoffenwet jongvee van vleesvee is meegetrokken in het stelsel. Dankzij met name de inzet van de vakgroep Vleesvee, is er sprake van ontvlechting, op vrijwillige basis. De overheid heeft vleesveehouders gecontroleerd en in veel gevallen herbeschikt op de juiste diercategorie: rechten voor vleesvee zijn alleen toegestaan voor jongvee bedoelt om een kalf te krijgen. Door enkele opportunisten wordt voortdurend gewezen op bereidheid van Brussel voor een transitiemodel. Daarmee wordt steeds valse hoop gegeven. Brussel wil best meedenken maar onder voorwaarde dat er géén overschrijding van het fosfaatplafond plaatsvindt en er géén extra rechten of ontheffingen boven het sectorplafond worden uitgegeven omdat dit ongeoorloofde staatssteun is. Geen draagvlak Daardoor blijft er uiteindelijk maar één optie over en dat is meer ruimte halen bij niet grondgebonden melkveehouders. Er is teveel gebeurd en te weinig solidariteit in onze sector om dat offer vrijwillig te brengen. Daarbij zorgt het weer voor nieuwe knelgevallen. Het geeft een onbehaaglijk gevoel dat daarmee de basis van onze vereniging, samenwerken aan het collectieve belang, word aangetast. Mijn opdracht vanuit ZLTO heb ik niet 100% waar kunnen maken. Inmiddels is wel duidelijk dat er bedrijven zullen moeten stoppen omdat zij de last niet kunnen dragen of dat hun lot afhangt van de rechtsgang waarbij het de vraag is of het bedrijf gedurende dat proces in de benen is te houden. We kennen allemaal schrijnende gevallen. De kritiek van melkveehouders op de LTO organisatie zoals die zich deze week ontspringt in de media, is heftig. Ik interpreteer het als een kreet van wanhoop en frustratie richting politiek, collega’s en bestuurders. Gevoelsmatig begrijpelijk en ik voel me als bestuurder ook aangesproken. Maar tegelijkertijd ben ik ook van mening dat wij de afgelopen jaren het maximale eruit hebben gehaald. Hoe onbevredigend het eindresultaat dan ook is. Jos Verstraten is bestuurslid van de vakgroep LTO Melkveehouderij

Kunnen gezinsbedrijven die niet grondgebonden zijn nog een 2e generieke korting financieel/geestelijk aan??

Volgens sommige ingewijden kan er mogelijk een 2e "generieke" korting komen tot max 10% !!! Vanwege de vele extra rechten die RVO creëert uit bezwaren en uit juridische uitspraken. Kortingen kunnen enkel gehaald worden bij de niet grondgebonden bedrijven van de 18000 bedrijven zijn er ongeveer 12000 grondgebonden van die overgebleven 6000 zit ongeveer de helft op nieuwe beschikkingen te wachten, dus die korting wordt over een zeer klein deel van de melkveehouders gehaald, deze bedrijven vaak niet gegroeid krijgen zo een gigantische oneerlijke druk (financieel,geestelijk) Wanneer rechters maar ook ministerie en belangenbehartigers grondgebonden zo belangrijk vinden wat doen we dan met uitspraken van rechters voor bedrijven die daardoor ver boven grondgebondenheid eis uitkomen (sommigen tot 50000kg/ha.) Is het fair om aan ene kant rechten uit te delen naar boeren die toevallig op 2/7 met een te grote stal aan het bouwen waren en daardoor veel intensiever worden aan andere kant rechten stelen bij gezinsbedrijven die intensief zijn ( vaak ook doordat mais/mest relaties niet meetellen)? Rechten zijn verkeerd uitgedeeld o.a aan vleesvee jongvee overig vee hierdoor geen ruimte voor knelgevallen en daardoor moeten onschuldige boeren worden bestraft met een extra generieke korting, zwaar oneerlijk. Brussel gaat beleid NL niet goedkeuren vanwege aantal beschikkingen 18000 afgesproken met EC 25000 uitgegeven Dit haalt staatsteuntoets niet! (terecht) LTO NMV najk kom in beweging, laat de fosfaatrechten overig vee uit Melkveeplafond zodat er ruimte is voor knelgevallen

ZWARTE PIETEN

[b]Een mooie nuancerende column van Dirk Bruins, Lid vakgroep LTO Melkveehouderij. Ik weet nu al dat iedereen het er zeker niet mee eens is. Toch is de boodschap duidelijk:[/b] Er was een tijd dat de Sinterklaastijd zorgde voor een gezonde spanning in Nederland. De enige discussie die zich in relatie tot de goedheiligman afspeelde, was relatief onschuldig en ging over wanneer pepernoten voor het eerst in de schappen mochten liggen. Vandaag de dag is dat heel anders. Sinterklaastijd of beter gezegd Zwarte-Pietentijd lijkt synoniem te staan voor geweld, scheldkanonnades, politiemacht en demonstraties. Voor- en tegenstanders komen met nieuwe en oude argumenten en vooral heel veel meningen waarbij loopgraven en facebook (of ander social media) de tactiek hebben om het gelijk aan hun zijde te krijgen. Een oplossing voor een einde aan de discussie lijkt ver weg. Sterker nog, elk jaar lijken de loopgraven dieper, de taal harder, de commotie groter en het plezier kleiner te worden. Louter verliezers dus. Ik zie overeenkomsten met discussies over de Nederlandse landbouw. Voor de melkveehouderijsector van vandaag geldt ook dat er voor- en tegenstanders zijn. En ook hier zie ik harde aanvallen en grote woorden wat automatisch betekent dat anderen in een verdediging schieten en met vaak hetzelfde fanatisme. Begrijpelijk misschien, maar het maakt dat ook in die discussie de loopgraven dieper worden en oplossingen verder weg. En net als met het Sinterklaasfeest gaat dit ten koste van het (werk)plezier. Afgelopen weken heb ik weer heel wat Prikkebord, Facebook, Whatsappjes en opgenomen audiofragmenten (dit lijkt de nieuwste rage) langs zien komen over het “het echte verhaal”, er “hard tegen in” en “met de vuist op tafel”. Ik dacht aan de woorden van Aalt Aalten een docent in de krijgskunst die ooit tijdens een cursus de vraag stelde: “Wat is het eerste dat je doet, als de afstandsbediening van de TV niet reageert? “Er ontstond wat gegrinnik en er werd gemompeld: “harder drukken”. Het is een heel menselijk reactie, pas na een paar keer hard drukken (en vaak steeds harder), zonder resultaat, ga je op zoek naar de oorzaak. Soms is de oplossing simpel. Een paar nieuwe baterijen erin en je kunt weer verder. Soms is het wat complexer en moet er gerepareerd of iets nieuws aangeschaft worden. Als vakgroep doen we ons best om goed naar de leden te luisteren. Ook daar horen we uiteraard vaak de roep om er stevig in te gaan en harder te drukken. Tegelijkertijd is er ook de wens tot duidelijkheid en rust in het beleid van wat er op ons boerenbordje komt. We hebben de afgelopen jaren gezien dat harder roepen om je gelijk te halen direct leidt tot harder terugdrukken van de andere kant. Met als gevolg chaos en besluiteloosheid ten aanzien van het beleid. Als vakgroep hebben we daarom geprobeerd om iedereen uit zijn of haar loopgraven te halen. Dit was de reden voor het in stellen van de commissie grondgebondenheid. Er ligt nu een advies die kan rekenen op een breed draagvlak bij hele diverse partijen. Is iedereen het hier direct mee eens en is alles opgelost? Uiteraard niet! Er zal nog veel inzet gepleegd moeten worden door de diverse partijen om het te doen laten slagen. We beseffen ons terdege dat de gemaakte stip op de horizon door een groep leden gezien wordt als een onoverbrugbare kloof. We hebben hier aandacht voor. Als vakgroep melkveehouderij willen we alle leden ondersteunen op de weg naar een gewaardeerde melkveehouderijsector die kan rekenen op veel bondgenoten. Op dit moment zijn we daarom bezig om met een pilot met het Kadaster in kaart te brengen of en hoe we verkaveling kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd zijn we ook gestart met een traject voor het ontwikkelen en delen van kennis over eiwit van eigen land of uit de omgeving. Ik hoop dat leden hier mee aan de slag gaan, want dit leidt tot nieuwe kennis bij leden en het geeft de nodige kennis voor de vakgroep om ons werk goed te kunnen doen. Met die kennis kunnen we op zoek naar oplossingen of in dialoog want wij zijn uit de loopgraven. Nu de voor- en tegenstanders van Zwarte piet nog. Bron: https://www.ltonoord.nl/sector/veeteelt/melkvee/weblogs/2018/11/20/zwarte-pieten?fbclid=IwAR1t5leK0YrfDwl8lOlG9q0-UvV3AtCuzsTVBcvYhQTdV5kLISNg8IlYF_c

Niet duidelijk hoeveel vleesveerechten vrijkomen; derogatie onder druk

Noch het ministerie van LNV, noch RVO kunnen vertellen hoeveel fosfaatrechten onterecht aan vleesveehouders zijn toebedeeld, en hoeveel er dus kunnen worden teruggevorderd van de sector. Het is een vraag waar iedereen op zit te wachten - het ministerie, de Tweede Kamer, en natuurlijk de sector zelf. Hoeveel rechten worden teruggehaald bij vleesveehouders, en kunnen die worden gebruikt om knelgevallen binnen de melkveehouderij op te lossen? Binnen het ministerie wordt de vraag echter anders geformuleerd, hoor je daar in de wandelgangen: komen er genoeg rechten terug om onder het fosfaatplafond te komen? Minister Schouten heeft daar eerder duidelijke uitspraken over gedaan; de rechten worden niet herverdeeld, omdat ze nodig zijn om het aantal uitgegeven rechten onder het plafond te brengen. Dat de minister zo stellig is, terwijl het nog niet zeker is hoeveel rechten worden teruggehaald, heeft ook te maken met verwachtingsmanagement, vertelt een ambtenaar; zij wil melkveehouders geen valse hoop geven, en ze niet laten rekenen op fosfaatrechten waarvan het hoogst onzeker is dat die komen. Meer: https://www.melkvee.nl/artikel/147891-niet-duidelijk-hoeveel-vleesveerechten-vrijkomen-derogatie-onder-druk/

Nieuwe brief van Carola.

Carola heeft vandaag een nieuwe brief gestuurd: [quote] Geachte Voorzitter, De afgelopen tijd zijn er zowel bij mij als bij RVO.nl veel vragen binnengekomen over de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel. Nu het eind van het jaar nadert, vragen ondernemers om meer duidelijkheid over de manier waarop de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel ter hand wordt genomen. Ik begrijp deze behoefte heel goed en wil hier met deze brief aan tegemoetkomen. Dit in aanvulling op de antwoorden die ik hierover heb gegeven in het schriftelijk overleg van 19 oktober jl. (Kamerstuk 33 037, nr. 320). Ik wil benadrukken dat de meeste ondernemers zich terdege beseffen dat het van groot belang is om hun fosfaatproductie in het kalenderjaar 2018 en hun fosfaatrechten op elkaar af te stemmen. Voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan resteert nog enige tijd tot het einde van het kalenderjaar. Ik ga ervan uit dat ondernemers hun verantwoordelijkheid in deze nemen, uitgaande van de aan hen afgegeven beschikkingen. Als er op bedrijfsniveau alsnog overschrijdingen van de fosfaatproductie plaatsvinden is handhaving aan de orde, waarbij mee gewogen kan worden - afhankelijk van concrete situaties - dat een deel van de beschikkingen wegens nog openstaand bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is. Naast de handhaving ga ik in deze brief in op de manier waarop ondernemers worden geholpen bij het verkrijgen van inzicht in hun fosfaatrechtensituatie binnen het fosfaatrechtenstelsel. Proces van handhaving Het fosfaatrechtenstel is bedoeld om de productie van fosfaat door melkvee te beperken. Ondernemers mogen onder het fosfaatrechtenstelsel gedurende een kalenderjaar niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustende fosfaatrecht. Dit is vastgelegd in artikel 21b van de Meststoffenwet. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers zelf om hieraan te voldoen. Tegelijkertijd is het voor de sector als geheel van groot belang dat individuele ondernemers binnen hun fosfaatrechten produceren. Als dit niet gebeurt, brengt dat het risico met zich dat het fosfaatproductieplafond of het stikstofproductieplafond wordt overschreden. Dat risico mogen we niet lopen. Ik wil voorkomen dat een extra generieke korting moet worden toegepast op alle fosfaatrechten van niet grondgebonden melkveehouders. Bij de totstandkoming van de wet heeft de wetgever ervoor gekozen het fosfaatrechtenstelsel, overeenkomstig de handhaving van de dierrechtenstelsels, strafrechtelijk te handhaven op basis van de Wet op de Economische delicten. Ook voor de zwaarte van de strafrechtelijke sancties is daarmee voor het fosfaatrechtenstelsel en de dierrechtenstelsels voor varkens en pluimvee één lijn getrokken. Naast mijn verantwoordelijkheid voor het stelsel is er bij de handhaving daarom ook een rol voor het Openbaar Ministerie en de strafrechter weggelegd. De NVWA werkt op basis van een analyse die in nauwe samenwerking met RVO.nl wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere de gegevens uit I&R rundvee, door zuivelondernemingen aangeleverde gegevens, het op het bedrijf rustende fosfaatrecht en andere bij RVO.nl geregistreerde data ten behoeve van de mestwetgeving. Op basis van deze eerste analyse en eventuele bevindingen uit andere inspecties selecteert de NVWA bedrijven voor nader onderzoek. Deze analyse zal vanaf medio maart worden uitgevoerd. De gegevens van de zuivelondernemingen over de hoeveelheid geleverde melk zijn namelijk eind februari beschikbaar voor de handhavende instanties. Voor ondernemers is het van belang om te beseffen dat de NVWA naast de gerichte controles ook bij andere inspecties op de mestwetgeving overtredingen op het fosfaatrechtenstelsel vast kan stellen. De NVWA mag bij een controle overigens meer dan één jaar terugkijken. Met betrekking tot het toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel kan er in 2019 nog geen sprake zijn van terugkijken, omdat het fosfaatrechtenstelsel pas sinds 2018 van kracht is. Maar ook in latere jaren kan de NVWA dus nog constateren dat een ondernemer in 2018 meer melkvee hield dan mocht op basis van de fosfaatrechten. Indien de NVWA bij de controle een overtreding constateert, wordt een proces verbaal opgemaakt dat aan het Openbaar Ministerie (OM) wordt gestuurd. Het OM beslist of wordt overgegaan tot vervolging en welke strafeis wordt gehanteerd. De strafrechter beslist of een straf wordt opgelegd en bepaalt de daadwerkelijke hoogte van de straf. De gerechtelijke procedures met betrekking tot overtredingen in het kalenderjaar 2018 kunnen daarom ook doorlopen tot na 2019. Bijsturen door ondernemer Het is belangrijk dat ondernemers door het jaar heen zelf goed zicht blijven houden op hun situatie, zowel waar het gaat om de hoeveelheid rechten als waar het gaat om de fosfaatproductie. Hiervoor zijn reeds diverse hulpmiddelen voor handen. Zo kan een ondernemer via Mijn RVO.nl zijn beschikkingen betreffende fosfaatrechten inzien en heeft hij via de zuivelondernemer inzicht in zijn actuele melklevering. Bovendien zijn er private instrumenten, zoals een fosfaatplanner die ondernemers een beeld geven van hoe hun fosfaatproductie er in een jaar uit zal zien. Dit maakt dat veel ondernemers in het afgelopen jaar hebben bijgestuurd in hun bedrijfsvoering. Het is essentieel dat ondernemers zich een goed beeld vormen van hun eigen situatie. Daarom komt RVO.nl op korte termijn met een applicatie waardoor ondernemers op elk moment eenvoudig het aantal rechten dat zij in een jaar kunnen benutten kunnen raadplegen. Daarnaast wil ik in overleg met sectorpartijen NZO, LTO en Rabobank, eventueel aangevuld met andere relevante partijen bezien in hoeverre het noodzakelijk en mogelijk is om aanvullend op het bestaande instrumentarium extra instrumenten te ontwikkelen die het inzicht in de eigen situatie in de komende jaren bevorderen. Uiteindelijk blijft het aan de ondernemer om te zorgen dat zijn productie in overeenstemming is met zijn rechten en eventueel een veilige marge aan te houden. Voor 2018 kunnen ondernemers ook nu nog bijsturen. Tot slot Ik realiseer me dat de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel voor veel ondernemers tot veranderingen in hun bedrijfsvoering leidt. Het is echter in het belang van elke ondernemer, maar zeker ook van de sector als geheel, dat het fosfaatrechtenstelsel wordt nageleefd. Ik wil ondernemers daarom oproepen om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie op bedrijf in evenwicht is met de hoeveelheid rechten. Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22107&did=2018D56456 [/quote]

Fosfaat, de laatste stand van zaken

Vanmiddag bij de reacties van het artikel van V Focus, Omkatten moet vleesvee binnen fosfaatrechtenstelsel houden werd het al even aangestipt. De oorzaak van de huidige chaos. Zoals ik hier al vele malen verteld heb, werd mij duidelijk vorig jaar tijdens de onderhandelingen over kortingspercentage, dat er iets niet klopte in het stelsel van fosfaatrechten. 16 maanden lang ben ik eerst alleen en daarna met een paar anderen bezig geweest om te achterhalen wat er fout is. Na lange tijd en heel veel werk achter de schermen werd ons vorige week duidelijk wat er fout is gegaan. We kwamen op dit spoor mede doordat Henk twee weken geleden ons verhaal in twijfel te trekken door aan te geven dat jongvee van vleesvee wel in het melkveefosfaatplafond zat. Na veel contact met diverse instanties heeft RVO aangegeven welke diergroepen in het melkveefosfaatplafond zitten. Uiteindelijk kregen we letterlijk het volgende antwoord: ''In het melkveefosfaatplafond zitten jongvee, dat bestemd is om melk, kalf, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden"" Als je dit leest denk je niets aan de hand. Maar niets is minder waar. CBS maakt onderscheid tussen type bedrijf, i en r niet. De fout is gemaakt dat middels deze manier van selectie en de systematiek van i en r alle code 101 en 102 in de berekening is genomen, maar er had alleen gemogen code 101 en 102 die bestemd waren voor melk, kalf en zoogkoe of fokstier in de MELKVEEHOUDERIJ. Een woord en het gehele systeem doet niet wat het moet doen. Gevolg ongeoorloofde staatsteun, geen beschikkingen, herbeschikkingen, 7000 bedrijven die niet aan de doelstelling van het melkveefosfaatplafond voldoen, chaos. 1 van de bedenkers van het I en R systeem heeft mij, maar ook de andere betrokken, meermaals gewaarschuwd. I en R systeem is niet geschikt om te gebruiken voor de fosfaatwet. Ik hoop dat morgen LNV, RVO en NVWA op de persconferentie,een antwoord hebben voor dit voor het oog klein probleem, met MEGA gevolgen!

Europa stemt er mee in dat van drijfmest kunstmest gemaakt wordt.

Bron: LC (open plublicatie) Europa stemt er mee in dat van drijfmest kunstmest gemaakt wordt. Tot grote vreugde van de Friese Europarlementariër Jan Huitema (VVD) die hier jaren voor gelobbyd heeft. Je ziet ruim vier jaar in het Europees Parlement. Is dit je grootste succes? Huitema: ,,Dat kun je wel zeggen ja. Ik ben zelf ook boer, in Makkinga, en het is al jaren mijn grote frustratie dat we in Europa een hectarenorm voor drijfmest hebben en een voor kunstmest. Daardoor gebeurt het regelmatig dat boeren drijfmest moeten afvoeren, maar nog wel kunstmest kunnen gebruiken. Heel krom.”’ Waarom? ,,Europa denkt dat drijfmest schadelijker is voor het milieu. Voedingsstoffen uit deze mest worden minder snel opgenomen door de planten dan voedingsstoffen uit kunstmest. Daardoor zorgt drijfmest voor meer uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. De kunstmestlobby doet er alles aan om dit beeld in stand te houden. Het is echter onzin. Uitspoeling is vooral een kwestie van het mismanagement. Als een boer voorafgaand aan een hoosbui kunstmest strooit, spoelen er veel meststoffen uit naar het milieu. Bij het uitrijden van drijfmest bij een licht buitje is er amper sprake van uitspoeling.” Schakelt Europa drijfmest nu gelijk aan kunstmest? ,,Dat is wel mijn streven, maar zo ver is het helaas nog niet. Toch is een belangrijke hobbel genomen. Europa stemt er mee in dat drijfmest bewerkt wordt tot een groene kunstmestvervanger. Er wordt nu gewerkt aan criteria waar die vervangers aan moeten voldoen. Die gelden voor heel Europa. Dat betekent dat boeren de drijfmest van hun veestapel beter kunnen benutten en minder of geen kunstmest meer hoeven af te nemen. Het betekent ook dat we het Nederlandse mestoverschot veel makkelijk in het buitenland kunnen afzetten als we het bewerken tot kunstmestvervangers. De criteria zijn er dus nog niet? ,,Klopt. Maar dat komt wel goed. In Nederland lopen tien veelbelovende pilots met kunstmestvervangers.” ,,Deze problematiek speelt al ruim 10 jaar. Waarom is Brussel nu om? ,,Het klimaatdebat heeft een belangrijke rol gespeeld. We moeten toe naar een kringloopeconomie. Daar past het hergebruik van dierlijke mest en organische stoffen prima in. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement zien dat gelukkig nu ook in. Bovendien is de productie van kunstmest zeer energie-intensief.”

Hallo Collega melkveehouders

Ik ben vorige week een actie gestart om onze situatie wat meer te verduidelijken in Brussel. Dat wil zeggen dat er veel bedrijven zijn die in de problemen zijn gekomen door het huidige beleid. Er zijn nog mensen die nog steeds wachten op een beschikking. Of mensen die de fosfaatrechten weer moesten inleveren omdat deze van een vleesveebedrijf kwamen, en niet weten of ze nu een boete boven het hoofd hangt omdat ze dus teveel fosfaat hebben geproduceerd. Ook de onduidelijkheden bij rvo en nvwa spelen bij sommige boeren hoog op. Tijdens de crv boerinnedag erg veel van dit soort verhalen gehoord. Ik heb via facebook en andere media een oproep gedaan aan de boerinnen. Ik heb gevraagd om in het engels (als dit niet lukt heb ik een aantal vertolkers) de siuatie van je bedrijf op papier te zetten. En dan zo objectief mogelijk te vertellen waar je tegen aan loopt , en wat de overheid voor een effect heeft op de bedrijfsvoering. EN dan ook wat dit met je doet als persoon en bedrijf!! Dit om in Brussel ook meer duidelijk te maken waar wij als melkveehouders tegen aan lopen. Ik heb inmiddels als veel persoonlijke brieven ontvangen , Ik snap dat dit een forum is waar veel mannen zich bevinden....maar die mannen hebben meestal wel een partner en die willen misschien ons steunen en ook een brief schrijven (met eventueel een foto, dit laatste om het persoonlijker te maken, en te laten zien dat er mensen en gezinsbedrijven achter zitten die toch gedupeerd worden op deze manier) De bedoeling is om in Brussel al deze brieven via een ludieke actie aan te bieden aan Phil Hogan!! Dit om aandacht te vragen voor onze mooie en innovatieve sector.! Belangrijk vind ik, om aandacht te vragen maar wel op een positieve manier even een beetje duidelijkheid scheppen daar dat wij wel willen maar dat onze goede bedoelingen vaak te niet gedaan worden en aan de regels zowat niet meer te voldoen is, en dat Nederland ons extra regels oplegd en daarmee onze marktposititie en bijv rendement op vermogen in gevaar is gekomen... Mocht iemand ook een brief willen schrijven. Graag een pb voor het adres!!

RFC sluit vestiging Bree

Drie jaar na aankoop gaat RFC de vestiging in Bree sluiten. RFC heeft het mozzarella maken nooit onder de knie gekregen. Nog een duur sociaal plan voor de medewerkers eronder natuurlijk. Ook gewoon dat fabriek compleet wegsaneren. Probeer het dan nog te verkopen aan een concurrent. Heb je dat geld tenminste nog. Zijn natuurlijk bang dat het een koper wel lukt en dan slaan ze helemaal een plee-figuur. Spoelen ze nog liever 20 miljoen ledengeld door de plee. Wat heeft dit al weer gekost? en hoe is het mogelijk. Hebben wij daar een dure onderzoeksfaciliteit in Wageningen staan en dan kunnen we zo een fabriekje nog niet eens laten draaien. Uit heel dat innovatie centrum in Wageningen komt trouwens nauwelijks iets bruikbaars. Vorige week RFC manager gesproken, die zich kapot ergerde aan dat prul werk daar. Eerst geloof je het niet, maar zie , een week later is het bewijs er al

Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven

De Europese Commissie heeft bevestigd dat de Nederlandse handhavingsstrategie voor het mestbeleid die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor ogen heeft voldoet aan de voorwaarden uit de derogatiebeschikking. Daarmee is volgens Schouten een goede basis gelegd voor gesprekken over verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Inhoudelijke bijstelling van de derogatie is daarbij niet aan de orde. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn blijft de basis voor de derogatie en dat blijft onveranderd van kracht. Voor inhoudelijke aanpassingen inclusief bijbehorende onderbouwing is het tijdpad te krap, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

robbies


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
1.220
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.nu: 4mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 25min geleden
Laatst op TractorFan: 30min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering