ruim 3000 bedrijven ïllegaal""door pas-uitspraak

Ruim 3.000 bedrijven ‘illegaal’ door PAS-uitspraak Meer dan 3.000 bedrijven zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof opeens niet meer legaal. Het gaat om bedrijven die meldingen hebben gedaan voor activiteiten onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De bedrijven zijn door de uitspraak vergunningplichtig geworden onder de Natuurbeschermingswet. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer. 3.302 bedrijven, het merendeel daarvan betreft landbouwbedrijven, waren op grond van een PAS-melding tot nu toe vrijgesteld van een vergunning. Minister Schouten vindt het noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die in de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. De minister wil voor de zomer meer duidelijkheid geven. Advocaat Paul Bodden is niet optimistisch, zo liet hij dinsdag blijken op een informatiebijeenkomst van Hekkelman Advocaten in Lent. Uitspraak over vergunningen Natuurbeschermingswet RvS duidelijk Ondertussen willen milieugroeperingen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur de gegevens verkrijgen van alle bedrijven die een melding hebben gedaan. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment constateerde gisteren: “Adviseurs zijn nu al weer bezig om te zoeken naar manieren om onder de toch heel duidelijke uitspraak uit te komen.” Hij vraagt zich bovendien af of ‘bestuurders dan helemaal niets hebben geleerd’. De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken Door de uitspraak van de Raad van State zijn die meldingen echter met terugwerkende kracht niet rechtmatig verklaard. De overheid ging ervan uit dat de vereiste beoordeling van de ontwikkelingen in lijn was met de Europese Habitatrichtlijn, maar de hoogste bestuursrechter is het daarmee niet eens. Schouten schrijft aan de Tweede Kamer: “Als gevolg van de uitspraak moet dus voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend.” De minister wil ‘pragmatisch’ omgaan met de eisen die de Raad van State stelt aan beweiden en bemesten. Volgens de uitspraak van de Raad van State is daarvoor een vergunning nodig. Overheden met grote urgentie ontstane problemen te lijf De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de provincies een team van specialisten samengesteld dat ‘met grote urgentie’ moet werken aan de mogelijke oplossing van de problemen die door de uitspraak zijn ontstaan. Schouten wil zo mogelijk een ‘nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak’ realiseren, in samenspraak met kabinet, mede-overheden en andere maatschappelijke partners. De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en met maatregelen in natuurgebieden om de voor stikstof gevoelige natuur te herstellen.

VVD: We moeten werken met de juiste cijfers en geen verouderde cijfers.

Door Helma Lodders Nederlandse melkveehouders mogen samen niet meer dan 84,9 mln kg fosfaat produceren. Om te zorgen dat er ook niet meer fosfaat geproduceerd wordt is sinds 1 januari 2018 het fosfaatrechtenstelsel van kracht. Iedere melkveehouder heeft op basis van gegevens uit het verleden fosfaatrechten toebedeeld gekregen. Één fosfaatrecht staat gelijk aan één kg fosfaat. Een ingewikkelde berekening laat zien hoeveel rechten je nodig hebt voor 1 koe. Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Om verschillende redenen zijn er teveel rechten toebedeeld. Zo hebben boeren minder rechten gekregen dan waar ze recht op hadden, via bezwaarprocedures is dit in een aantal gevallen rechtgezet. Er zijn ook rechten toebedeeld aan vleesveehouders terwijl deze niet onder de fosfaatproductie van het melkvee vallen. En er wordt gewerkt met verouderde cijfers daarom is de fosfaatproductie op papier hoger dan in werkelijkheid. Deze week stuurde de minister een voorstel naar de Kamer om een aantal rechten uit de markt te halen. De VVD is kritisch op het voorstel van de minister. Er zijn nog honderden boeren die nog geen duidelijkheid hebben over het aantal fosfaatrechten. Daarmee verkeren zij in een onzekere situatie. Een andere reden is dat het voorstel zeer ingrijpend is voor stoppende boeren die het bedrijf willen verkopen. Het belangrijkste argument is dat de berekeningen achter het stelsel plaatsvindt op verouderde cijfers. Dat is al langer duidelijk en begin dit jaar heb ik, samen met collega Geurts, hierover aan de bel getrokken. Uit de informatie die de minister in antwoord op vragen van de VVD heeft gedeeld blijkt dat er minder fosfaat wordt geproduceerd. Dat blijkt ook uit rapportages van het CBS. Er zijn nu ongeveer 85 mln rechten in de markt en daar wordt ongeveer 77 mln kg fosfaat geproduceerd. Dat getal van 77 mln ligt ver onder het plafond van 84,9 mln, de afgesproken hoeveelheid. De VVD heeft gister ingestemd met het voorstel van de minister om de afroming van 10% tijdelijk te verhogen naar 20% om hiermee een aantal rechten uit de markt te halen. Maar wel met de voorwaarde dat de minister de berekeningen, voor de kenners de fosfaatexcretie, gaat aanpassen. 👇👇 Wij willen deze aanpassing voor 1 september dit jaar zien. Dit is belangrijk voor alle melkveehouders. We moeten werken met de juiste cijfers en geen verouderde cijfers. Verder heb ik samen met collega Geurts een wijzigingsvoorstel ingediend waarmee deze tijdelijke maatregel direct wordt teruggedraaid als er voldoende rechten uit de markt zijn gehaald. Ook heeft de minister toegezegd dat zij werk gaat maken van een eerder voorstel van collega Geurts en mij om een deel van het verleasen van rechten buiten de afroming te houden. Met deze toezeggingen en aanvullende besluiten heeft de VVD in kunnen stemmen met dit voorstel. Maar we zijn er nog niet. In het ‘systeem’ van het fosfaatrechtenstelsel zit nog een lek bij het vleesvee. Dit moet gedicht worden anders staan we volgend jaar weer voor een verrassing. De wetsbehandeling is heel erg snel gegaan. Dat heeft geen schoonheidsprijs verdiend. Ik heb begrip voor de minister dat zij zo snel mogelijk wil werken aan het terugbrengen van het aantal rechten. Tegelijkertijd moet ik mijn werk als Kamerlid wel goed kunnen doen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. [img]https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/61558981_343839766279418_185790909311352832_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeEehNjtRb45LZmJG8IXKj0hTKK1I2I-w3DDAwEqBeyB7W_rbn9alShsORfSMQ-KGv-1pF9P8MXsqBobljH2YnlnFHfJ6eaZosbjqUjJweNkFA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=de9bfa7cf8555d96bed40368c3c06d6f&oe=5D545B2C[/img]

Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds

[b]Originele beschrijving[/b] Als een zwaard van Damocles hangt krimp boven de (melk)veehouderij. Het hoeft niet zegt WUR-onderzoeker Theun Vellinga, maar dan moet het met de klimaatafspraken meevallen. Hij is er niet gerust op. [b]Broeikasquotum[/b] komt er aan Melkveehouders moeten er rekening mee houden dat de beperking van de broeikasuitstoot gepaard gaat met de komst van broeikasgasrechten. Net als bij fosfaat, ammoniak en vroeger het melkquotum gaat dat gebeuren, voorspelt Theun Vellinga. Anders is een emissieplafond niet te garanderen. “Op basis van goede wil alleen gaat het niet werken.” Dat heeft consequenties voor melkveehouders die willen groeien. Die groei zet door, verwacht de Wageningse onderzoeker. Dat betekent investeren in broeikasgasrechten. De kostprijs gaat omhoog. “Voor wie in de veehouderij wil blijven, wordt het duurder. Dat geld kun je niet investeren in maatregelen, in natuur of biodiversiteit. Als je niks regelt, vloeit dat geld uit de sector”, stelt Theun Vellinga.

PAS afgeschoten

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven. De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk. In strijd met Europese wetgeving Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuit gehaald omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving. Weiden en bemesten niet vergunningsvrij De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden. Bestaande vergunningen blijven geldig De uitspraak van vandaag heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig. Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de Raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat. Toekomst onduidelijk De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast. Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/#toonpersbericht

Is zelf inkuilen goedkoper?

Ik had al in topic: https://www.tractorfan.nl/topic/46036/ gelezen dat inkuilen goedkoper kan zijn als je het zelf doet, maar bij dit topic waren de berekeningen niet helemaal goed, maar zou zelf inkuilen goedkoper kunnen zijn voor ons bedrijf? mijn berekeningen: aanschaf opraapwagen strautmann 28 kuub 9000 euro afschrijving 5 jaar = 1800 per jaar er wordt bij ons ongeveer per jaar 160 hectare ingekuild dus, 1800/160=11,25 per hectare case ih mx 120 kost 23250-6250 voor oude trekker = 17000 / 2 omdat hij ook voor andere werkzaamheden gebruikt kan worden dus 8500 afschrijving 10 jaar = 850 per jaar 850/160= 5,31 per hectare dubbellucht voor de mx 2500 euro afschrijving 10 jaar = 250 per jaar 250/160 = 1,56 kuilverdeler 4000 euro afschrijving 5 jaar = 800 per jaar 800/160 = 5 capaciteit 2 ha per uur opraapwagen = per ha 11,25 trekker = per ha 5,31 dubbellucht = per ha 1,56 kuilverdeler = per ha 5 diesel = per ha 6 onderhoud = per ha 6 (uurloon 1 persoon) = per ha 10 ((uurloon 2 personen)) = per ha 20 35,12 per hectare 45,12 per hectare met 1 werknemer 55,12 per hectare met 2 werknemers de loonwerker kost 200 euro per uur en heeft een capiciteit van 3 ha per uur, als wij zelf zouden inkuilen dan zou de capaciteit 2 ha per uur zijn. De loonwerker zou dus 66,66 euro per hectare kosten terwijl als we dit zelf doen veel goedkoper is, zonder werknemers zelfs: 31,54 euro per hecatre!! keer 160 is 5046 euro per jaar!!!

Alleen taakstraffen in Friese mestfraudezaak

De rechtbank heeft taakstraffen opgelegd in de grote mestfraudezaak in Friesland. Het gaat om twee veehouders die opdracht hebben gegeven voor het valselijk opmaken van grondgebruikersverklaringen voor het plaatsen van dierlijke meststoffen. Een tussenpersoon werd een voorwaardelijke geldboete opgelegd. Een derde boer werd vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs tegen hem was. De hoogste straf ging naar een 35-jarige man. Hij hoorde dat de rechtbank in Zwolle hem een taakstraf opleggen van 240 uren voor valsheid in geschrifte en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Bovendien is en voorwaardelijke gevangenisstraf op van zes maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Een 32-jarige man krijgt een taakstraf van 180 uren, waarvan 80 uren voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar voor ‘valsheid in geschrifte, het medeplegen van valsheid in geschrifte en het opzettelijk gebruik maken van een vals of een vervalst geschrift’. Meer: https://www.veld-post.nl/artikel/194923-alleen-taakstraffen-in-friese-mestfraudezaak/?tid=TIDP168660X1ADA6AFF29034B058C7447F057CABDCCYI5

NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

Verbaasd waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken. NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo: Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder. Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren. Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt. Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat! NMV: voor boeren! [b]Originele beschrijving[/b] NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo: Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...

Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam, Deel 2

Met deze titel begon ik bijna twee jaar geleden hier op het prikkebord. Als toenmalig NMV bestuurder had ik geconstateerd dat er iets vreselijk mis was met de manier hoe de fosfaatrechten uitgedeeld waren. Ook over de aantallen had ik mijn bedenkingen. Op persoonlijke titel haal ik deze topic weer aan omdat er ontwikkelingen zijn geweest afgelopen week. Afgelopen dinsdag 16 april 2019 was er een uitspraak van het CBb , die tot de uitspraak kwam dat intrekken fosfaatrechten bij jongvee van vleesvee onterecht was. De rechters spraken een vonnis uit waarbij ze aangaven dat de definitie omschrijving die voor jongvee geld binnen de fosfaatwetgeving onjuist is. Omdat de meststoffenwet als basis dient voor de fosfaatwetgeving, oordeelden de rechters dat de definitie omschrijving voor jongvee van de meststoffenwet ook voor de fosfaatwetgeving gebruikt dient te worden. Ten tijden van het ontstaan van het fosfaatplafond in 2002 waren er voor jongvee 6 verschillende categorien. Te weten 101, 102, 103, 104, 124 en 125. In het melkveefosfaatplafond van 2002 zitten de codes 100, 101 en 102. In 2004/2005 heeft het CDM de codes 124,125, 103 en 104 geheel of gedeeltelijk bij de codes 101 en 102 gevoegd. Dus vallen er vanaf dat moment meer dieren onder het melkvee voor jongvee, en dus ook op de peildatum 2 juli 2015. Hieronder de passage van het CDM en de verwijzing naar de staatscourant die de rechters aanhaalde. https://www.wur.nl/upload_mm/f/6/2/4a8cf2f5-5c9d-4e74-947d-856a3fbbdb16_MilieuenLandelijkgebied25.pdf 3.2 Jongvee (Categorie 101/102) Aan de categorie 101 (vrouwelijk jongvee < 1 jaar) werden toegevoegd de categorieën 103 (stieren voor de fokkerij < 1 jaar) en 124 (overig vleesvee < 1 jaar). Aan de categorie 102 werden een deel van categorie 104 (fokstieren van 1-2 jaar) en categorie 125 (overig vleesvee > 1 jaar) toegevoegd. Bij deze categorieën verandert er weinig. Alleen het geboortegewicht is iets verhoogd en de kwaliteit van ruwvoer is aangepast aan de te verwachten ontwikkelingen, zoals weergegeven in Hoofdstuk 2 Voor categorie 102 is uitgegaan van afkalven op een leeftijd van 26 maanden en is de voederbehoefte berekend over het trajet 13 t/m 26 maanden (426 dagen) en vervolgens teruggerekend naar een periode van 365 dagen. Als gevolg van herberekende voeropnames, P gehaltes in voer (zie Hoofdstuk 2), en P vastgelegd in het dier komen de P2O5 uitscheidingen van met name jongvee > 1 jaar hoger uit dan de WUM 2002 cijfers. De geschatte gemiddelde mestuitscheidingen van N en P2O5 worden weergegeven in de tabellen 8 t/m 11. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-226-p6-SC72330.html Wat de uitspraak voor gevolgen heeft kan ik niet inschatten. Ik heb de afgelopen jaren vele malen aangegeven dat er veel meer dieren onder de 2 juli 2015 teldatum zijn gedrukt dan dat er in 2002 bij het ontstaan van fosfaatplafond. Door de uitspraak van het CBb is nu ook bewezen dat er gerommeld is. Het is alleen nog veel massaler dan dat ik aangegeven had. Ik schat in dat de korting voor een groot gedeelte niet nodig was geweest, zoveel fosfaat betreft het. Nu is het nieuws afgelopen dinsdag naar buiten gekomen. Op de Boerderij na is er niet veel aandacht aan besteed in de media. Zowel LNV, als de diverse belangenorganisaties zijn niet/ nog niet met een reactie gekomen. Toch heeft de rechter aangetoond dat er met fosfaat, met een dagwaarde van rond de 600/700 miljoen euro is gerommeld en dat individueel mensen daar vreselijk het slachtoffer van geworden zijn. Ik heb bewust een aantal dagen gewacht met deze topic, in afwachting van een reactie van de gevestigde orde, maar die bleef uit. Toch vond ik dat ik het hier moest melden.

Evaluatie melkprijssystematiek

Rudie Freriks, De voorjaarsronde ledenbijeenkomsten van FrieslandCampina komen er weer aan. Afgelopen maand hadden we de ondernemingsbijeenkomsten, waar de directie een presentatie en toelichting gaf op de jaarcijfers. Alles gericht op het goede gevoel, maar er was weinig ruimte voor vragen. De komende bijeenkomsten staan in het teken van evaluatie van de systematiek van berekening melkprijs. Hoe wordt de garantieprijs berekend en kan of moet daar iets aan veranderen? Voer voor discussie Er worden links en rechts al wat signalen afgegeven. Zo las ik ergens dat de melkprijzen van de zuivelondernemingen, welke FrieslandCampina als basis voor de berekeningen neemt, al te veel vertekend zouden zijn vanwege allerlei bonussen en toeslagen. Diverse zuivelondernemingen kennen toeslagen. Basis voor de garantieprijsberekening is de contant ontvangen melkprijs op boerderijniveau inclusief toeslagen en nabetaling. Daarmee ligt de lat hoog, en terecht wat mij betreft. Als er een correctie op de berekening garantieprijs moet komen vanwege toeslagen bij andere fabrieken hebben we voer voor discussie. Past het nog? We hebben het huidige systeem in de basis nu ruim 10 jaar, vanaf de start van FrieslandCampina. Vraag is of het systeem nog past. Toen we ermee begonnen, had je biologische en gangbare melk en was het allemaal wit. Overzichtelijk, transparant en het werkte goed. Nu hebben we een zuivelmarkt die behoorlijk is veranderd. Er zijn diverse melkstromen zoals biologische melk, VLOG-melk, Planet Proof-melk en weidemelk. Strategische visie Ook de strategische visie zoals vastgesteld onder de titel 'Melk met meerwaarde' is toch anders dan Route 2020. Er zijn diverse eisen bijgekomen die op zich niks met melkkwaliteit te maken hebben, maar wel met het verhaal eromheen. Ik vraag me af of het huidige systeem met garantieprijs, toeslagen en prestatietoeslag nog past bij de huidige markt en visie. Draagt dit systeem bij aan het realiseren van de visie? Misschien moeten we het met elkaar eens hebben over de uitgangspunten van een melkprijssystematiek. Wat willen we ermee? Transparant, goed uit te leggen aan leden, uitdagend richting de onderneming, aansluiting bij de zuivelmarkt, goede vertaling van de waardering van verschillende melkstromen. Dus graag een wat meer fundamentele discussie en ruimte voor inbreng van de leden! Rudie Freriks Melkveehouder in Luttenberg

robbies


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
1.405
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.nu: 10mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 14min geleden
Laatst op TractorFan: 48min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering